Composting of stabilized municipal sewage sludge with residues from agri-food processing in Poland
PDF

Keywords

compost
fertilization
agri-food processing
sewage sludge

How to Cite

Krasowska, M., Kowczyk-Sadowy , M., & Obidziński, S. (2023). Composting of stabilized municipal sewage sludge with residues from agri-food processing in Poland . Economics and Environment, 83(4), 103–116. https://doi.org/10.34659/eis.2022.83.4.509

Abstract

Stabilized municipal sewage sludge and selected waste from agri-food processing can be used for agricultural purposes, which is part of the circular economy. Therefore, chosen residues were tested for the possibility of using them for fertilisation purposes. They were then subjected to the process of composting in a bioreactor with artificial aeration. The compost mixtures were prepared to take into account their contents of, among others, carbon, nitrogen, phosphorus, and water; in the case of sewage sludge, the contents of biological contaminants and heavy metals were also determined. Based on the conducted studies, it has been found that organic waste from agri-food processing and stabilised municipal sewage sludge can be used in the composting process. At the same time, the obtained compost is characterised by good fertilising properties. Considering the physicochemical properties of the obtained compost, it was found that it can be a precious fertiliser used as a soil additive.

https://doi.org/10.34659/eis.2022.83.4.509
PDF

References

Act of 14 December 2012. On waste. Journal of Laws 2013, item 21. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf

Bauman-Kaszubska, H., & Sikorski, M. (2014). Metodyczne podstawy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko osadów ściekowych wykorzystywanych w celach rolniczych bądź przyrodniczych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(2), 199-210.

Bień, J., Neczaj, E., Worwąg, M., Grosser, A., Nowak, D., Milczarek, M., & Janik, M. (2011). Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 14(4), 375-384.

Bożym, M., & Siemiątkowski, G. (2018). Characterization of composted sewage sludge during the maturation process: a pilot scale study. Environmental Science and Pollution Research, 25, 34332-34342. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3335-x

Bożym, M., Dróżdż, N., & Siemiątkowski, G. (2014). Zawartość makroelementów i ich form przyswajalnych w kompostach produkowanych z odpadów zielonych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 7(15), 150-161.

Brod, E., Haraldsen, T. K., & Breland, T. A. (2012). Fertilisation effects of organic waste resources and bottom wood ash: results from a pot experiment. Agricultural Food Science, 21(4), 332-347. https://doi.org/10.23986/afsci.5159

Curci, M., Lavecchia, A., Cucci, G., & Crecchio, C. (2020). Short-Term Effects of Sewage Sludge Compost Amendment on Semiarid Soil. Soil Systems, 4(3), 48. https://doi.org/10.3390/soilsystems4030048

Czop, M., & Żydek, K. (2017). Badanie wartości nawozowej wybranych kompostów z odpadów zielonych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19(1), 39-52.

Ding, A., Zhang, R., Ngo, H. H., He, X., Ma, J., Nan, J., & Li, G. (2021). Life cycle assessment of sewage sludge treatment and disposal based on nutrient and energy recovery: A review. Science of The Total Environment, 769, 144451. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144451

Ghulam, S., Khan, M., Khan, M., Khan, M. A., & Khalil, S. K. (2012). Sewage Sludge: An Important Biological Resource for Sustainable Agriculture and Its Environmental Implications. American Journal of Plant Sciences, 3(12), 1708-1721. http://dx.doi.org/10.4236/ajps.2012.312209

Gorlach, E., & Mazur, T. (2002). Chemia rolna. Warszawa: PWN.

GUS. (2019). Ochrona środowiska. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html#

Kazanowska, J., & Szaciło, J. (2012). Analiza jakości osadów ściekowych oraz możliwość ich przyrodniczego wykorzystania. Acta Agrophysica, 19(2), 343-353.

Kirchmann, H., Börjesson, G., Kätterer, T., & Cohen, Y. (2017). From agricultural use of sewage sludge to nutrient extraction: A soil science outlook. Ambio, 46, 143-154. https://doi.org/10.1007/s13280-016-0816-3

Klaczyński, E. (2020). Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych – plany i strategia działania? Forum Eksploratora, 2, 30-33. https://envirotech.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/2020_2_forum-eksploatatora_zagospodarowanie-komunalnych-osadow-sciekowych.pdf

Kootenaei, F. G., Aminirad, H., & Ramezani, M. (2014). Composting of Sewage Sludge and Municipal Solid Waste. Nature Environment and Pollution Technology, 13(3), 553-558.

Liu, T., Kumar, M., Sanjeev, A., Awasthi, K., Duan, Y., & Zhang, Z. (2020). Effects of black soldier fly larvae (Diptera: Stratiomyidae) on food waste and sewage sludge composting. Journal of Environmental Management, 256. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109967

Lu, Y., Wu, X., & Guo, J. (2009). Characteristics of municipal solid waste and sewage sludge co-composting. Waste Management, 29(3), 1152-1157. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.06.030

Maćkowiak, C. (2000). Wykorzystanie w rolnictwie produktów odpadowych o znaczeniu nawozowym. Zeszyty Nawozowe, 3a, 70-77.

Mazur, T. (2002). Consideration of fertilisation value of organic wastes. Acta Agrophysica, 70, 257-263.

Ministry of the Environment. (2018). Strategy for dealing with municipal sediments for 2019-2022. https://www.gov.pl/attachment/2846e2b3-68c7-46eb-b36e-7643e81efd9av

Moretti, S. M. L., Bertoncini, E. I., & Abreu-Junior, C. H. (2015). Composting sewage sludge with green waste from tree pruning. Sciencia Agricola, 72(5), 432-439.

National Waste Management Plan 2022. (2016). Annex to the Resolution No 88 of the Council of Ministers of 1 July 2016 (item 784). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPvtzqr5T5AhUGjosKHYDmCwwQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fbip.mos.gov.pl%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fbip%2Fstrategie_plany_programy%2FDGO%2FKpgo_2022_EN.doc&usg=AOvVaw2_5befG6U1_A2Jh3A2kENw

Nedelciu, C. E., Ragnarsdóttir, K., & Stjernquist, I. (2019). From waste to resource: A systems dynamics and stakeholder analysis of phosphorus recycling from municipal wastewater in Europe. Ambio, 48(7), 741-751. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1097-9

Piwowar, A. (2013). Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce. Ekonomia i Środowisko, 1(44), 143-155.

Radziemska, M., Gusiatin, Z. M., Bes, A., Czajkowska, J., Mazur, Z., Hammerschmiedt, T., Sikorski, Ł., Kobzova, E., Klik, B. K., Sas, W., Liniauskiene, E., Holatko, J., & Brtnicky, M. (2021). Can the application of municipal sewage sludge compost in the aided phytostabilisation technique provide an effective waste management method? Energies, 14(7), 1984. https://doi.org/10.3390/en14071984

Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 18 June 2008 on the implementation of certain provisions of the Act on fertilisers and fertilisation. Journal Of Laws 2008, No. 119, item 765. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081190765/O/D20080765.pdf

Regulation of the Minister of Climate of 2 January 2020 on the waste catalogue. Journal of Laws 2020, item 10. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf

Regulation of the Minister of Environment of 11 May 2015 on waste recovery outside installations and devices. Journal of Laws 2015, item 796. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000796/O/D20150796.pdf

Regulation of the Minister of the Environment of 6 February 2015 on municipal sewage sludge. Journal of Laws 2015, No. 1, item 257. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000257/O/D20150257.pdf

Rosiek, K. (2020). Directions and Challenges in the Management of Municipal Sewage Sludge in Poland in the Context of the Circular Economy. Sustainability, 12(9), 3686. https://doi.org/10.3390/su12093686

Rutkowska, A. (2018). Ocena przestrzennego zróżnicowania odczynu gleb w polsce w latach 2008-2016. STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB, 56(10), 9-20. https://doi.org/10.26114/sir.iung.2018.56.01

Singh, R. P., & Agrawal, M. (2008). Potential Benefits and Risks of Land Application of Sewage Sludge. Waste Manage, 28(2), 347-358. http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2006.12.010

Sogn, T. A., Dragicevic, I., Linjordet, R., Krogstad, T., Eijsink, V. G. H., & Eich-Greatorex, S. (2018). Recycling of biogas digestates in plant production: NPK fertiliser value and risk of leaching. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 7, 49-58. https://doi.org/10.1007/s40093-017-0188-0

Stürmer, B., & Waltner, M. (2021). Best Available Technology for P-Recycling from Sewage Sludge—An Overview of Sewage Sludge Composting in Austria. Recycling, 6(4), 82. https://doi.org/10.3390/recycling6040082

Sulewski, P., Kais, K., Gołaś, M., Rawa, G., Urbańska, K., & Wąs, A. (2021). Home Bio-Waste Composting for the Circular Economy. Energies, 14(19), 6164. https://doi.org/10.3390/en14196164

Uçaroğlu, S. U., & Alkan, U. (2016). Composting of wastewater treatment sludge with different bulking agents. Journal of the Air & Waste Management Association, 66(3), 288-295. http://doi.org/10.1080/10962247.2015.1131205

Wasiak, G., Mamełka, D., & Jaroszyńska, J. (1999). Kompostowanie odpadów roślinnych z terenów zieleni miejskiej Warszawy. In J. Siuta & G. Wasiak (Eds.), Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej „Kompostowanie i użytkowanie kompostu” (pp. 61-69). Warszawa: Wydawnictwo Ekoinżynieria.

Wei, Y., Zhao, Y., Xi, B., Wei, Z., Li, X., & Cao, Z. (2015). Changes in phosphorus fractions during organic waste composting from different sources. Bioresource Technology, 189, 349-356. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.04.031

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.