A system for accounting the costs of contemporary negative environmental phenomena - some methodological remarks
PDF

Keywords

system for accounting costs
negative environmental phenomena
sustainable development

How to Cite

Czaja, S., & Becla, A. (2022). A system for accounting the costs of contemporary negative environmental phenomena - some methodological remarks: none. Economics and Environment, 80(1), 6-20. https://doi.org/10.34659/eis.2022.80.1.429

Abstract

The article contains an idea of building a cost accounting system for contemporary negative phenomena of natural and anthropogenic disasters, including ecological ones. These phenomena are treated as "black swans", that is, phenomena with a high level of threat and wide, diverse, mainly negative effects. The authors presented selected methodological suggestions for including different types of effects of such phenomena in the system of records and their monetary valorization (i.e. cost recognition). The article is intended as an introduction to further in-depth discussion of these challenges. Considering the emerging problems (phenomena and processes), they belong to the most important issues for economics, ecological economics and environmental economics. However, they are not very often addressed in the literature.

PDF

References

Ayres, R. (1998). Turning Point. The End of the Growth Paradigm, London: Earthscan.

Becla, A. (2019). Kształtowanie się kosztów pozyskania informacji ze źródeł zew­nętrznych w świetle dorobku ekonomii dobrobytu, Wrocław: Wydawnictwo Uni­wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Becla, A., Czaja, S., & Graczyk, A. (2020). Bariery gospodarowania we współczesnej ekonomii i gospodarce, Warszawa: PWN.

Becla, A., Czaja, S., & Zielińska, A. (2012). Analiza kosztów­korzyści w wycenie środo­wiska przyrodniczego, Warszawa: Difin.

Czaja, S. (1998). Globalne zmiany klimatyczne, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Czaja, S., & Becla, A. (2007). Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc­ławiu.

Ficoń, K. (2019). Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o.

Galiński, P. (2018). Finansowanie i organizacja zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gminie. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 16, No. 4/1/2018, 77­-88.

Indicators of Disaster Risk and Risk Management. (March 2008). Washington D.C.: Inter­American Development Bank.

Investment in Disaster Risk Management in Europe Makes Economic Sense, (2021). World Bank Report, Washington D.C.: World Bank.

Jakimowicz, A. (2017). Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus, Warszawa: PWN.

Kanisty, K. (2003). Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna. Psychologiczne konsek­wencje polskiej powodzi 1997, Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne.

Kirman, A. (2018). Ekonomia złożoności. In Przemyśleć ekonomię od nowa, Poznań: Heterodox.

Klein, N. (2016). To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Warszawa: Warszaw­skie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Kośmicki, E. (2009). Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Białystok: Wydawnictwo EkoPress.

Kuźmiński, Ł. (2018). Modele probabilistycznego pomiaru i oceny ryzyka powodzio­wego (na przykładzie dorzecza środkowej Odry), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Markowski, A. (Ed.). (2004). Wielki słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN.

Mączyńska, E. (2017). Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Warszawa: PTE.

Penn, M., Kinney Zalesne, E. (2007). Microtrends: the small forces behind tomorrow’s big changes, New York: Twelve.

Popkiewicz, M., Kardaś, A., & Malinowski, Sz. (2018). Nauka o klimacie, Warszawa: PostFactum.

Roubini, N., Mihm, N. (2011). Crisis economics: A crash course in the future of finance, New York: Penguin Press.

Stern, N. (2006). The Economics of Climate Change, Cambridge U.K.: Cambridge University Press.

Stern, N., Stiglitz, J. (February 2022). The Economics of Immense Risk, Urgent Action and Radical Change: Toward New Approaches to the Economic of Climate Change. Journal of Economic Methodology. https://doi.org/10.1080/1350178X.2022.2040740

Stern, N. (2010). Global Deal (Globalny ład). Warszawa: Krytyka Polityczna.

Taleb, N. (2007). The Black Swan. The Impact of Highly Improbable, New York: Random House.

Taleb, N. (2012). Antifragile. Things That Gain from Disorder, New York: Random House.

The Economics of Climate Change: The Stern Review, (January 2007). Cambridge: Cambridge University Press. https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/the­economics­of­climate­change­the­stern­review/

UNESCO. (2020). Zarządzanie ryzykiem katastrof w światowym dziedzictwie, War­szawa. https://whc.unesco.org/document/185306

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.