Reasons for stagnation in river transport in Poland at the turn of the 20th and 21st centuries
PDF

Keywords

inland navigation
river transport
sustainable development
Polish economy
EU transport policy

How to Cite

Czaja, Stanisław, and Jerzy Tutaj. 2024. “Reasons for Stagnation in River Transport in Poland at the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Economics and Environment 88 (1): 622. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.622.

Abstract

The aim of the study was to identify the causes of the progressive stagnation in Polish river shipping (Polish inland navigation) since the middle of the 20th century. The methodology used, due to the type of research, was of a complex, eclectic nature. It was based on the analysis of empirical data, desktop research studies, a systemic analysis of relations and cause-and-effect relationships in the sphere of river transportation, and a critical interpretation of the goals contained in program documents on the development of river shipping. The studies focused on the macroeconomic level. The results obtained not only identified the causes of stagnation, but also indicated the most urgent directions for research in this area. Their implementation may allow to design such a strategy for the development of river shipping in Poland, thanks to which it will become an important part of the economy and sustainable transport. The research is original and unknown in this form in the Polish literature.

PDF

References

Act from 20 July 2017. Water Law. Journal of Laws 2017, item 1566. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566 (in Polish).

Act from 21 December 2000. Act on inland shipping. Journal of Laws No. 5, item 43. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010050043 (in Polish).

Act from 4 September 1997. Act on government administration departments. Journal of Laws No. 141, item 943. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971410943 (in Polish).

Act from 6 July 2001. Act on establishing a long-term program "Program for the Odra River 2006. Journal of Laws No. 98, item 1067. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010981067 (in Polish).

Adamiak, D., & Baczyńska, P. (2018). What is the future of inland shipping in Poland? Perspectives for the development of inland navigation. Journal of Translogistics, 5(1), 53-68. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0fd7e97b-e559-40ed-b1a1-67cd3e1c1388 (in Polish).

Babiński, Z. (2008). Revitalization of the Vistula-Odra waterway as an opportunity for the economy of the region. Bydgoszcz: Logo Publishing House. (in Polish).

BHPEX. (n.d.). Kapitan statku żeglugi śródlądowej - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002. Zielona Góra: BHPEX. (in Polish).

Christowa, Cz. (2018). River transport in the transport policy of Poland and the European Union. Scientific Papers of the Warsaw University of Technology – Transport, 120, 59-73. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4726 (in Polish).

Czaja, S., & Fiedor, B. (2021). Faces of Polish economic statism. Wrocław: Publishing House of the University of Economics in Wrocław. (in Polish).

Czajewski, J. (2020). Lights and navigation signs in the inland. Warsaw: Almapress Publishing House. (in Polish).

Deja, A., Kopeć, A., & Michałowski, P. (2017). Analysis of the condition of inland navigation in Poland. Autobusy, 18(12), 516-521. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-59a5d5b4-9339-4f5c-80fd-f2be7925f38b (in Polish).

Dwojacki, P. (2011). Inland navigation in Poland and the EU - perspective 2050. Logistyka, 6, 4661-4672. https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/download/75125_c962ef256bbec20fbd7bc739a3dee267 (in Polish).

ECMT. (1992). The ECMT and ECE/UNO classification for inland waterways. https://digitallibrary.un.org/record/1487916/files/%5EE_ECE_%5ETRANS_SC-3_WP-3_1999_21-EN.pdf

ECORYS. (2011). Program for the development of inland water transport infrastructure in Poland. https://issuu.com/mdwe70/docs/3.1.-program-rozwoju-infrastruktury-transportu-wod (in Polish).

European Commission. (2008). Study on Administrative and Regulatory Barriers in the field of Inland Waterway Transport. https://transport.ec.europa.eu/document/download/664ba361-605e-4a64-b587-37e6086f23a0_en?filename=2008_09_barriers_part_b.pdf&prefLang=et

European Commission. (2011). White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:en:PDF

Europejski Trybunał Sprawiedliwości. (2015). Śródlądowy transport wodny w Europie: od 2001 r. nie odnotowano znaczącego wzrostu udziału w przewozach ani istotnej poprawy żeglowności. Sprawozdanie specjalne. https://www.eca.europa.eu/pl/publications?did=31393 (in Polish).

Eurostat. (2022). Inland waterway freight transport - quarterly and annual data. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Inland_waterway_freight_transport_-_quarterly_and_annual_data

Eurostat. (2022a). Navigable inland waterways, by horizontal dimensions of vessels and pushed convoys. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/iww_if_hordim

Gan, J. (1978). From the history of inland navigation in Poland. Warsaw: Book and Knowledge. (in Polish).

Głowczyński, S., & Gronowski, F. (1979). In landnavigation. Economics, operation, organisation. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. (in Polish).

GUS. (2022). Przewozy ładunków żeglugą śródlądową. https://stat.gov.pl/wyszukiwarka/?query=tag:przewozy+%C5%82adunk%C3%B3w+%C5%BCeglug%C4%85+%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dow%C4%85 (in Polish).

Inland navigation yesterday, today, tomorrow in Poland and Europe. (n.d.). https://www.nowa.zegluga.hmcloud.pl/ (in Polish).

Kulczyk, J., & Nowakowski, T. (Eds.). (2008). The role of inland water transport in the development of the regions of the European Union. Wrocław: Oficyna Wydawnicza NDiO. (in Polish).

Kulczyk, J., & Winter, J. (2003). Inlandwater transport. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. (in Polish).

Markowska, A., & Valasiuk, S. (2021). The Upper Vistula Waterway. Cost-benefit analysis. The current state and plans for further development. https://straznicy.wwf.pl/wp-content/uploads/2021/10/Droga-Wodna-Gornej-Wisly-Analiza-kosztow-i-korzysci-stan-istniejacy-i-plany-dalszego-rozwoju.pdf (in Polish).

Ministerstwo Środowiska. (2005). Strategia gospodarki wodnej : dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. Warszawa: Ministerstwo Środowiska. (in Polish).

Ministry of Infrastructure. (2021). Inland Navigation Development Policy. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/polityka-rozwoju-zeglugi-srodladowej2 (in Polish).

NIK. (2020). NIK o działaniach na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rozwoj-srodladowych-drog-wodnych.html (in Polish).

Paprocki, W., & Pieriegud, J. (2004). Prospects for the development of Polish inland navigation in the enlarged European Union. Problemy Ekonomiki Transportu, 1, 57-69. http://prof.paprocki.pl/pliki/Dzialanosc%20naukowo-dydaktyczna/Artykuly_i_referaty/Perspektywy%20rozwoju%20polskiej%20zeglugi%20srodladowej%20w%20rozszerzonej%20Unii%20Europejskiej.pdf (in Polish).

Regulation of 7 May 2022. Regulation on the classification of inland waterways. Journal of Laws No. 77, item 695. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20020770695 (in Polish).

Rolbecki, R., & Wojewódzka-Król, K. (2018). Infrastruktura transportu. Europa, Polska – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).

Rolbecki, R., Wojewódzka-Król, K., & Gus-Puszczewicz, A. (2020). Inland water transport in sustainable development. Gdańsk: Publishing House of the University of Gdańsk. (in Polish).

Różański, A. (1920). Mediterranean Shipping and Waterways. Lviv: Polish Bookshop by Bernard Połoniecki. (in Polish).

Sikora, M. (2015). The possibility of using the natural potential of Poland in the area of inland navigation and development prospects for initiatives undertaken so far. Studenckie Czasopismo Naukowe Wyższej Szkoły Naukowej w Toruniu, 1. https://czasopismo.wsb.torun.pl/index.php/CNSWSB/article/view/15 (in Polish).

Skupień, E., Kuciaba, E., & Gąsior, A. (2016). Prospects for the development of inland navigation in Poland in 2016-2030. Scientific Papers of the Gdynia Maritime University, 97, 111-120. https://sj.umg.edu.pl/artykul-480.html (in Polish).

Tutaj, J., & Tutaj, A. (2020). U źródeł innowacji. Doświadczenia Maxa Webera. In Z. Malara & M. Rutkowska (Eds.), Innowacje w dobie technologii IT: obszary - koncepcje – narzędzia (pp. 29-41). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. (in Polish).

Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030". (Monitor Polski z 2016 r., poz. 711). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160000711 (in Polish).

United Nations. (1996). European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN) done at Geneva on 19 January 1996. https://digitallibrary.un.org/record/238244?v=pdf

Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2011). Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2010 r. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/tl_transport_wodny_srodladowy_w_Polsce_w_2010r.pdf (in Polish).

Wiśniewska, E., & Puchała, M. (2019). Transport śródlądowy w Polsce - powrót do tradycji. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 28(1), 93-115. http://dx.doi.org/https%3A//doi.org/10.25312/2391-5129.28/2019_07ewmp (in Polish).

Wojewódzka-Król, K. (2021). Innowacje w transporcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).

WWF. (2020). Żegluga czy kolej? Perspektywy rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce do 2050 roku. https://straznicy.wwf.pl/wp-content/uploads/2020/02/%C5%BBegluga-czy-kolej_raport-WWF_2020_final1.pdf (in Polish).

Zajfryd, M. (1976). Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych. Poznań: Wydawnictwo RWKiCP. (in Polish).

Załoga, E., & Wojewódzka-Król, K. (2020). Transport – tendencje zmian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.