Methods of sustainable space management in revitalisation processes – comparative analysis of urban operating tools used in the Polish cities
PDF

Keywords

sustainable development
planning models
planning policy

How to Cite

Grotowska, E., & Spadło, K. (2022). Methods of sustainable space management in revitalisation processes – comparative analysis of urban operating tools used in the Polish cities. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, 81(2), 74–88. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.473

Abstract

The paper attempts to analyse the instruments of urban operating tools used for spatial management in the urban regeneration processes. A comparative analysis of planning documents prepared for the implementation of revitalisation policy, i.e. spatial development concepts and Local Revitalisation Plans, was carried out. These instruments were juxtaposed with master plans, commonly used in the revitalisation practice by German cities but by some Polish cities as well. The article presents mechanisms of the impact of urban operating tools on the scope and nature of the urban regeneration processes. The scale of the impact, understood as the pace of the implementation of the sustainable development goals in degraded urban areas, was also assessed.

https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.473
PDF

References

Act on Revitalisation. (2015). Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. 2015 poz. 1777. Sejm. Min. Właściwy ds. Budownictwa, Lokalnego Planowania i Zagospodarowania przestrzennego oraz Mieszkalnictwa. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150001777

Agenda. (2017). Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030: W kierunku pomyślnego wdrożenia w Polsce Seria „Lepsza Polityka Państwa” OECD. https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

C40 Cities. Integrating Climate Adaptation. (2020) A toolkit for urban planners and adaptation practitioners C40 Cities. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Integrating-Climate-Adaptation-A-toolkit-for-urban-planners-and-adaptation-practitioners?language=en_US

CSO. (2018). Rewitalizacja w gminie Edycja 2018. Central Statistical Office. Warsaw, Poland.

Environmental Protection Law. (2001). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627. Sejm. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20010620627

International Guidelines on Urban and Territorial Planning (2015). United Nations Human Settlements Programme. https://unhabitat.org/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning

Jadach-Sepioło, A. (Ed.). (2018). Gminny Program rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych. Warszawa: MIiB.

Jarczewski, W. (Ed.). (2009). Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Kochanowski, M., Ossowicz, T., Furman, S., & Korzeń, J. (2009). Miasto – przestrzeń kontaktów i porozumienia. Ku nowej doktrynie urbanistycznej, In E. Cichy-Pazder, T. Markowski (Eds.) Nowa urbanistyka – nowa jakość życia, Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, Warszawa: Urbanista.

Lang, J. (2006). Urban Design: A typology of procedures and products. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo: Elsevier, Architectural Press.

Lerner, J. (2006). Curitiba, In Capital Regions Congress, Planning and Sustainable Development of Metropolitan Capital Regions (pp. 473–494). Madrid: Comunidad de Madrid.

Lynch, K. (1981). Good City Form, Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press.

Majda, T., & Mironowicz, I. (Eds.). (2017). Manifesty urbanistyczne w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta. Warszawa: Biblioteka Urbanisty Vol. 15.

Masterplan Gartenstadt Drewitz (2011). Landeshauptstadt Potsdam. Gartenstadt Drewitz Fortschreibung Städtebauliches Konzept und Werkstattverfahren. https://www.potsdam.de/gartenstadt-drewitz, https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/masterplan_gartenstadt_drewitz.pdf

Miasto Kalisz. (2017). Resolution no. XXV / 313/2016 of the Kalisz City Council on the designation of a degraded area and revitalisation area, for which the revitalisation programme was developed and adopted by Resolution no. XLI / 512/2017 of the Kalisz City Council on 27 July 2017. https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2017_41_512.pdf

Miasto Wałbrzych. (2020). Municipal Revitalization Program for the City of Wałbrzych for 2016-2025. Adopted by Resolution No. XXVI / 266/20 of September 25, 2020,

on the adoption of changes to the Municipal Revitalization Program for the City of Wałbrzych for 2016-2025. https://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/32801/uchwala-nr-xxvi-266-20

Miasto Wrocław. (2005). Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia na lata 2005 – 2006 i lata 2007–2013. Uchwała Nr XLIV/2969/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XLIV/2969/05

Miasto Wrocław. (2009). Uchwała Nr XXXI/1037/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Wsparcia oraz przyjęcia programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2003–2013 (późniejsze aktualizacje: 2011, 2012, 2013). http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXI/1037/09

Miasto Wrocław. (2016). Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016–2018 przyjęty uchwałą nr XXIII/496/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2018”. http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXIII/496/16

Miejscowy Plan Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze (2021). Uchwała nr XLVI/636/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2021_46_636.pdf

Ministry of Development. (2016). Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 MR/H 2014-2020/20(2)08/2016. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/23916/Wytyczne_dot_rewitalizacji_po_aktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf

New Urban Agenda. (2016). Nowa Agenda Miejska. Habitat III. United Nations. https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Polish.pdf

New Leipzig Charter. (2020). Nowa Karta Lipska. Transformacyjna siła miast na rzecz wspólnego dobra. Przyjęta na nieformalnym spotkaniu ministrów państw członkowskich UE ds. miejskich w dniu 30 listopada 2020 r. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nowa-karta-lipska-i-agenda-terytorialna-ue-2030-przyjete-przez-ministrow-krajow-wspolnoty-europejskiej

Ohst, P., Westphal, J. M., Bolduan, R., Schmidt, U., Habermann-Nieße, K., Jütting, L., Jahn, K., Klaus-Clausnitzer, K. D., Mazur, H., & Waack, R. (2014). Integriertes Energie – und Klimaschutzkonzept Potsdam-Drewitz. Gartenstadt Drewitz Auf dem Weg zum emissionsfreien Stadtteil. Endbericht: Langfassung. Landeshauptstadt Potsdam Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung, Pro Potsdam GmbH,

Energie und Wasser Potsdam GmbH, plan zwei – Stadtplanung und Architektur, BEI – Bremer Energie Institut, PGT – Umwelt und Verkehr GmbH. https://www.potsdam.de/gartenstadt-drewitz

Oscilowicz, E., Lewartowska, E., Levitch, A., Luger, J., Hajtmarova, S., O’Neill, E., Planas Carbonell, A., Cole, H., Rivera Blanco, C., & Monroe, E. (2021). Policy and planning tools for urban green justice. Fighting displacement and gentrification and improving accessibility and inclusiveness to green amenitie. http://www.bcnuej.org/wp-content/uploads/2021/04/Toolkit-Urban-Green-Justice.pdf

Ossowicz, T. (2003). Metoda ustalania kolejności przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechnik i Wrocławskiej.

Ossowicz, T. (2004). Wątki miasta idealnego w urbanistyce Wrocławia, In K. Lewandowski (Ed.). Miasto Wrocław. Przestrzeń komunikacji i transportu (p. 37–48). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Ossowicz, T. (2013). Hierarchical vs Network City Structure in Planning, In J. Teixeira (Ed.) A Centenary of Spatial Planning in Europe (pp. 145–156). ECTP-CEU, Osman.

Ossowicz, T. (2016). Forecasting of moving out inhabitants and various activities from their spaces. Architectus, 3(47), 33–41.

Ossowicz, T. (2019). Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Pancewicz, Ł. (2012). Znaczenie przedsięwzięć urbanistycznych o dużej skali jako narzędzia kształtowania polityki rozwojowej miast oraz możliwości jego zastosowania w Polsce. Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska.

Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet.

Rey, E., Laprise, M., & Lufkin, S. (2022). Neighbourhoods in Transition. Brownfield Regeneration in European Metropolitan Areas. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-82208-8

Suchorzewski, W. (2010). Rola transportu w kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miast, Czasopismo Techniczne – Technical Transactions. Architektura – Architecture, 1-A/2010, 3, 107, 31–44.

Szlachetko, J. H. (2017). Local Revitalization Plan and Local Spatial Development Plan. Comparison. Metropolitan, 1 (7), 40–59.

Ziobrowski, Z., & Jarczewski, W. (Eds.). (2010). Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Vol. 8. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Zuziak, Z. K. (2008). O tożsamości urbanistyki. Kraków: Politechnika Krakowska.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.