Investment outlays on nature protection in the context of the share of areas of high environmental value in the regions of Poland
PDF

Keywords

investment outlays
environmentally valuable areas
natural value of the area
natural areas under legal protection

How to Cite

Kropsz-Wydra, I., Adamska, H., Szuk, T., & Minta, S. (2024). Investment outlays on nature protection in the context of the share of areas of high environmental value in the regions of Poland . Economics and Environment, 87(4), 672, 1-18. https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.672

Abstract

The aim of the study is to determine whether there is a relationship between the value of investments made for nature protection and the area of legally protected areas in Poland. The research problem concerns investment outlays incurred for nature protection in relation to the surface of areas with high natural values in Poland, taking into account the division into voivodeships in the years 2002-2021. In general, the area of legally protected areas in Poland did not show high variability in the analysed period, while the assessment of the relationship between the variables showed differences between voivodships. The results of the statistical analysis showed that there is a positive relationship between investment outlays, and the share of legally protected areas and that the level of investment outlays incurred for nature protection is not proportional to the share of legally protected areas.

PDF

References

Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., & Wersty, B. (2003). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. (in Polish).

Broniewicz, E., & Poskrobko, B. (2003). Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. (in Polish).

Chojnacki, J. (2017). Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce a nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej. Przegląd Nauk Ekonomicznych, XXV, 163-174. (in Polish).

Cieszewska, A. (2008). Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXI, 239-250. (in Polish).

Dobrzańska, B. (2005). Obszary przyrodniczo cenne jako rejony recepcji turystycznej. In B. Poskrobko (Ed.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych (pp. 9-24). Białystok: Wydawnictwo WSE. (in Polish).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001336 (in Polish).

Gołębiewska, B., & Ślusarz, G. (2014). Zróżnicowanie nakładów na ochronę środowiska na terenach wiejskich w ujęciu regionalnym w latach 2005-2012. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 107, 93-102. (in Polish).

Górska, A. (2013). Wydatki na ochronę środowiska w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 88-94. (in Polish).

Kozłowski, W. (2016). Ocena wskaźnikowa inwestycji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Prace naukowe UE we Wrocławiu: Ekonomika Ochrony Środowiska i Ekoinnowacje, 454, 79-91. (in Polish).

Krajewski, K., & Świątkowska, M. (2008). Turystyka weekendowa na terenach chronionych Trójmiasta – szansa czy zagrożenie zrównoważonego rozwoju Kaszub? In S. Wodejko (Ed.), Zrównoważony rozwój turystyki (pp. 315-326). Warszawa: SGH. (in Polish).

Krajewski, P. (2018). New approach to environmental protection and human rights from the perspective of human needs. Problems of Sustainable Development, 13(2), 27-32.

Kuciński, K. (Ed.). (2010). Metodologia Nauk Ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Difin. (in Polish).

Malkowski, A., Bieszk-Stolorz, B., Dawidowicz, D., Zbaraszewski, W., & Balas, M. (2022). Sustainable tourism as a factor in the development of protected areas in the Pomerania Euroregion. Economics and Environment, 80(1), 189-216. https://doi.org/10.34659/eis.2022.80.1.442

Mróz, F. (2017). Religious tourism in areas of environmental value in Poland. Economics and Environment, 61(2), 16-16.

Nowak, E. (2005). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: Wydawnictwo PWE. (in Polish).

Oleśniewicz, P., Pytel, S., Markiewicz-Patkowska, J., Szromek, A. R., & Jandová, S. (2020). A Model of the Sustainable Management of the Natural Environment in National Parks—A Case Study of National Parks in Poland. Sustainability, 12(7), 2704. https://doi.org/10.3390/su12072704

Pawlewicz, A., & Pawlewicz, K. (2012). Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11/2, 165-175. (in Polish).

Pluskota, P. (2007). Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. In K. Małachowski (Ed.), Gospodarka a środowisko i ekologia (pp. 73-104). Warszawa: CeDeWu. (in Polish).

Poskrobko, B., & Kostecka, J. (2016). Retardacja w świadomości społecznej. Polish Journal for Sustainable Development, 20, 145-160. (in Polish).

Puciato, D. (2009). Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 23(4), 227-231. (in Polish).

Locja.pl. (2022, August 31). Ochrona i odbudowa obszarów przyrodniczych w Europie. https://www.locja.pl/raport-rynkowy/ochrona-i-odbudowa-obszarow-przyrodniczych-w-europie,280 (in Polish).

Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza. (in Polish).

Stanisz, A. (1998). Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładzie medycyny. Kraków: Statsoft Polska. (in Polish).

Szczepanowski, A. (2007). Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna na obszarach przyrodniczo cennych. In W. Czarnecki (Ed.), Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej (pp. 31-44). Białystok: WSFiZ. (in Polish).

Szyda, B., & Karasiewicz, T. (2017). Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich wybranych polskich miast. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 52/3, 174-181. (in Polish).

Zielińska, A. (2014). Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach chronionych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3(37), 157-166. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.