Urban regeneration and sustainable development – an attempt to assess a sustainable character of revitalisation processes in Poland
PDF

Keywords

urban regeneration
urban renewal
revitalisation
sustainable development
development policy

How to Cite

Tomczyk, E., & Basińska, P. (2022). Urban regeneration and sustainable development – an attempt to assess a sustainable character of revitalisation processes in Poland. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, 81(2), 58–73. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.472

Abstract

A study conducted for the purposes of the article aimed at assessing the degree of sustainable development achieved in the urban regeneration processes carried out in Poland. It covered a study of urban regeneration programmes adopted in the cities with poviat rights, where these processes are regularly monitored. Based on the analysis and interpretation of these documents, on the grounds of a methodology created for the purpose, the conducted processes were assessed in the context of the sustainable development principles. The aim of the article is to answer following questions: (1) to what extent the implemented projects fit into this paradigm, (2) to what extent they contribute to its achievement, and, more generally, (3) how to examine the issue of sustainable development in regeneration processes – as the current study is the first such research in Poland. The study which proves that, for the moment, the revitalisation activities are not too advanced, nor too harmonious, should lead to further, more in-depth research on the subject.

https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.472
PDF

References

Adewumi, A. S. (2020). Enhancing urban regeneration at the neighbourhood level: the role of sustainability assessment frameworks Emerald Open Research, 2(1). https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13418.2

Agenda. (2015). Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Resolution adopted by the United Nations General Assembly on 25th September 2015. https://kampania17celow.pl/raporty/przeksztalcamy-nasz-swiat-agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030/

Akotia, J., Manu, E., Opoku A., & Sackey, E. (2020). The role of built environment practitioners in driving the socio-economic sustainability aspects of sustainable regeneration. IN Special issue: urban regeneration for sustainable development. Construction Economics and Building, 20(2), 89–10. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v20i2.7145

Arcadis (2018). Sustainable Cities Index. https://www.arcadis.com/campaigns/citizencentriccities/index.html

Berbesz, A. M. (2017). Zrównoważony rozwój a objęte degradacją obszary miejskie. Aspekt rewitalizacji w przestrzeni miast XXI wieku, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i zarządzanie, 104. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.104.11

Billert, A. (2007). Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce – uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich. In P. Lorens (Ed.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, 10, 92–105.

Borys, T. (2014). Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(69), 3–21. https://doi.org/10.15290/ose.2014.03.69.01

Borys, T., Markowska, M, Kobiela K., Polus, M., Młodzianowska-Synowiec, M., Muszer, D., Glińska, M., Zarzycki, J., Kutek, K., & Ćmielewski, M. (2021). Ranking Polskich Miast Zrównoważonych. https://www.arcadis.com/pl-pl/aktualnosci/europe/poland/2021/7/ranking-polskich-miast

Brebbia, C.A, & Galiano-Garrigos, A. (Eds.). (2016). Urban Regeneration & Sustainability. Southhampton: WIT Press.

Charlot-Valdieu, C., & Outrequin Ph. (2007). Développement durable et renouvellement urbain. Des outils opérationnels pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. Paris: L’Harmattan.

Charlot-Valdieu, C., & Outrequin Ph. (n.d.). Vers un renouvellement et une transformation durable des quartiers: définitions, démarches, méthodes et outils. Université de Lausanne.

Cherqui, F. (2005). Méthodologie d’évaluation d’un projet d’aménagement durable d’un quartier – méthode ADEQUA. Université de La Rochelle. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00012089

Ciesiółka, P. (2017). Zakres badań nad uwarunkowaniami i kierunkami działań rewitalizacyjnych w Poznaniu. In P. Ciesiółka (Ed.) Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu, vol. 1 (9–15). Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Couch, Ch. & Dennemann, A. (2000). Urban regeneration and sustainable development in Britain. The example of the Liverpool Ropewalks Partnership. Cities, 17(2), 137–147.

Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju. (1992). http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1992.html

Dussard, S. (2016). Assessment of sustainable neighbourhoods: form standards to cultural practices, Urban Regeneration & Sustainability. In. C.A. Brebbia, A. Galiano-Garrigos (Eds.) Urban Regeneration & Sustainability (pp. 12–22). Southhampton: WIT Press.

Evans, J., & Jones, Ph. (2008). Rethinking sustainable urban regeneration: ambiguity, creativity, and the shared territory. Environment and Planning, 40, 1416–1434. https://doi.org/10.1068/a39293

Fiedor B. (2001). Ochrona środowiska – ile rynku, ile państwa. In A. Wojtyna (Ed.) Czy ekonomia nadąża za wyjaśnianiem rzeczywistości, vol. 1 (pp. 14-16). Warszawa: PTE-Bellona.

GUS (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice.

Gus-Puszczewicz, A. (2013). Wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju. In R. Rolbiecki (Ed.). Aktualne problemy rozwoju transportu i logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 47, 69–81.

Hemphill, L., Berry, J., & McGreal, S. (2004). An Indicator-based Approach to Measuring Sustainable Urban Regeneration Performance: Part 1, Conceptual Foundations and Methodological Framework. Urban Studies, 41(4), 725–755. https://doi.org/10.1080/0042098042000194089

Jadach-Sepioło, A. (Ed.). (2021). Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Warszawa–Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Kaczmarek S. (2001). Rewitalizacja terenów przemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaczmarek S. (2017). Demolowanie jako radykalne narzędzie w procesie rewitalizacji. Studia Miejskie, 28, 9–20. https://doi.org/10.25167/sm2017.028.01

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (1997). Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.

Kornak, N. & Kostecka, J. (2018). Wybrane wskaźniki monitorowania drogi do zrównoważonego rozwoju. Polish Journal for Sustainable Development, 22(2), 65–74. https://doi.org/10.15584/pjsd.2018.22.2.8

Lee, G. K. L., & Chan, E. H. W. (2009). Indicators for evaluating environmental performance of the Hong Kong urban renewal projects. Facilities, 27(13/14), 515–530. https://doi.org/10.1108/02632770910996351

Leipzig Charter on Sustainable European Cities. (2007). Adopted on 27 May 2007. Leipzig.

Modrzewski, B., & Rybak, K. (2015). Ocena urbanistyczna LEED-ND na przykładzie Osiedla Podleśnego w Iławie. Przestrzeń i Forma, 23(1), 103–166.

Nesticò, A., Elia, C., & Naddeo, V. (2020). Sustainability of urban regeneration projects: Novel selection model based on analytic network process and zero-one goal programming. Land Use Policy, 12(99), 1-14. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104831

Nowa Karta Ateńska 2003, wizja miast XXI wieku. Europejska Rada Urbanistów. Lizbona, 20 listopada 2003.

Opoku, A., & Akotia, J. (Eds.) (2020). Special issue: urban regeneration for sustainable development. Construction Economics and Building, 20(2). https://doi.org/10.5130/AJCEB.v20i2.7191

Paris Agreement (2015). United Nations. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement.

Peng, Y., Lani, Y., Li X., & Zhang, X. (2015). An Alternative Model for Measuring the Sustainability of Urban Regeneration: The Way Forward. Journal of Cleaner Production, 109, 76-83. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.143

Report. (2017). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations. Oxford University Press.

Roberts, P. (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration. In P. Roberts & H. Skyes (Eds.) Urban Regeneration, A Handbook (pp. 9–36). London: Sage Publications. https://doi. org/10.4135/9781446219980.n2

Siemiński J. L. (2008). Koncepcja „sustainable development” – ujęcie planistyczne (część 2). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Polska Akademia Nauk, 3, 175–189.

The New Charter of Athens 2003. (2003). The European Council of Town Planners’ Vision for Cities in the 21st century. Firenze: Alinea Editrice. https://patterns.architexturez.net/doc/az-cf-172768

The New Leipzig Charter. (2020). The transformative power of cities for the common good. Adopted at the Informal Ministerial Meeting on Urban Matters on 30 November 2020.

Toli, A. M. & Murtagh, N. (2017). Environmental sustainability indicators in decision -making analysis on urban regeneration projects: the use of sustainability assessment tools. Working paper at the ARCOM 2017 Conference, Cambridge, UK, 4–6 September.

Topczewska, T. (2009). Lokalny program rewitalizacji a koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta. Człowiek i Środowisko, 33(1–4), 5–22.

Ustawa. (1990). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 1372, 1834. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095

Ustawa. (2001). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20010620627

Ustawa. (2015). Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Tekst jednolity, Dz. U. 2021 r. poz. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150001777

Ye, Z. (2019). Review of the Basic Theory and Evaluation Methods of Sustainable Urban Renewal. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 281 012017. https://doi.org/10.1088/1755-1315/281/1/012017

Zheng, H.W., Shen, G., Song, J., Sun, B., & Hong, J., (2017). Neighbourhood Sustainability in Urban Renewal: An Assessment Framework. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 44(5), 903-924.

Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. (2008). Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 6 października 2008 r.

Zrównoważony rozwój a objęte degradacją obszary miejskie. Aspekt rewitalizacji w przestrzeni miast XXI wiek. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 104(1979), 145–155. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.104.11

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.