Location of waste landfills in the aspect of hydrogeological conditions
PDF

Keywords

landfill
hydrogeological conditions
piezometric water table

How to Cite

Wysocka, Małgorzata. 2024. “Location of Waste Landfills in the Aspect of Hydrogeological Conditions”. Economics and Environment 87 (4): 729, 1-18. https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.729.

Abstract

Selecting a site for a landfill should minimise the inevitable ecological effects. The Regulation of the Minister of the Environment (2013) on waste landfills specifies, among others, that it is best to locate a landfill in a place with a natural geological barrier. For landfills other than hazardous and neutral waste, the minimum thickness of the barrier should be ≥1.0 m, and the value of its filtration coefficient k≤1.0·10– 9 m/s. Another criterion for the location of landfills is the expected piezometric table of groundwater, at least 1 m below the level of the planned excavation. In the paper, the last criterion is subjected to a critical analysis based on the results of my own research. It analyses what the piezometric table of groundwater is and what impact it has on the possible penetration of potential pollutants. The considerations are carried out on the example of the ground predicted for a waste landfill, for which tests necessary to determine the hydrogeological conditions were carried out.

PDF

References

Act from 9 June 2011. Geological and Mining Law. Journal of Laws No. 163, item 981. https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/legislation/POLAND_Geological&MiningAct.pdf

Daniel, D. E. (1997). Landfills and impoundments. In D.E. Daniel (Ed.), Geotechnical practice for waste disposal (pp. 97-112). London: Chapman & Hall.

Drągowski, A. (2002). Geological conditions for optimising waste storage. Geological Review, 50(10/2). (in Polish).

Górecka, A., & Koda, E. (2010). Analysis of the possibilities of reducing threats to the water and soil environment resulting from the operation of a modernised municipal waste landfill. Scientific Review – Engineering and Environmental Management, 49, 48-62. (in Polish).

Kleczkowski, A. S. (1990). Map of the areas of the Main Ground Water Reservoirs (GZWP) in Poland requiring special protection. Kraków: Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. (in Polish).

Kleczkowski, A., & Różkowski, A. (1997). Hydrogeological dictionary. Warsaw: TRIO Publishing House. (in Polish).

Koda, E., Osiński, P., Sieczka, A., & Wychowaniak, D. (2015). Areal distribution of ammonium contamination of soil-water environment in the vicinity of old municipal landfill site with vertical barrier. Water, 7, 2656-2672. https://doi.org/10.3390/w7062656

Łuczak-Wilamowska, B. (2013). Geological conditions of municipal waste landfilling. Bulletin of the Polish Geological Institute, 455, 1-142. (in Polish).

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1902). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001902 (in Polish).

Pazdro, Z., & Kozerski, B. (1990). General hydrogeology. Warsaw: PAE. (in Polish).

Piotrowska, H., Kwiatkowski-Blumhl, J., & Litwin, B. (1993). A set of recommendations for programming, design and operation of municipal waste landfills of the Ministry of Economy and Construction. Łódź: OBREM Publishing House. (in Polish).

PN-88-B-04481. Grunty Budowlane. Badania Próbek Gruntu. (in Polish).

Rowe, R. K. (2005). Long-term performance of contaminant barrier system. Géotechnique, 55, 631-678. https://doi.org/10.1680/geot.2005.55.9.631

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 145, poz. 942). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981450942 (in Polish).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. (Dz. U. z 2015 r., poz. 796). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000796 (in Polish).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002033 (in Polish).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. (Dz. U. z 2011 r. Nr. 288, poz. 1696). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112881696 (in Polish).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz. U. z 2003 r. Nr. 61, poz. 549). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030610549 (in Polish).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz. U. z 2009 r. Nr. 39, poz. 320). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090390320 (in Polish).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. (Dz. U. z 2013 r., poz. 523). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000523 (in Polish).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839 (in Polish).

Sobik-Szołtysek, J., Bień, J. B., & Milczarek, M. (2013). Analysis of filtration coefficient in the aspect of possibilities for application of alternative materials in building separation screens in landfills. Rocznik Ochrony Środowiska, 15, 1393-1410. (in Polish).

Wiater, J. (2011). Influence of waste disposal sites on the ground water quality and soil properties. Ecological Engineering, 26, 133-145. (in Polish).

Wiłun, Z. (2001). Outline of geotechnics. Warsaw: Communication and Communication Publishing House. (in Polish).

Witczak, S., & Adamczyk, A. (1994). Catalog of selected physical and chemical indicators of groundwater pollution and methods of their determination. Warsaw: Environmental Monitoring Library. (in Polish).

Wojciechowski, A. (1990). Specific surface area. In B. Grabowska-Olszewska (Ed.), Test methods for cohesive soils (pp. 70-101). Warsaw: Ed. Geological. (in Polish).

Wychowaniak, D. (2013). Migration of pollutants in the area of an old landfill with a vertical anti-filtration barrier. Scientific Review – Engineering and Environmental Management, 59, 45-55. (in Polish).

Wysocka, M. E. (2015). Influence of location of landfills on groundwater quality. Rocznik Ochrony Środowiska, 17, 1074-1093. (in Polish).

Wysocka, M. E. (2018). Contamination of land under an unsealed municipal municipal waste landfill. Scientific Review of Environmental Engineering and Management, 27(2), 132-141. (in Polish).

Wysocka, M. E., & Zabielska-Adamska, K. (2017). Impact of Protective Barriers on Groundwater Quality. Proceedings of the 10th International Conference: Environmental Engineering: 10th ICEE, Vilnius, 1, 1-8. https://doi.org/10.3846/enviro.2017.063

Wysokińki, L. (1995). Instrukcja ITB nr 337. Projektowanie przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów komunalnych. Warszawa: ITB. (in Polish).

Zabielska-Adamska, K. (2006). Fly ash as a material for building sealing layers. Białystok: Białystok University of Technology Publishing House. (in Polish).

Zabielska-Adamska, K. (2020). Hydraulic conductivity of fly ash as a barrier material: some problems in determination. Enviromental Earth Sciences, 79, 321. https://doi.org/10.1007/s12665-020-09070-8

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.