Is it possible to implement the idea of zero waste in waste management in Poznań?
PDF

Keywords

Zero Waste Idea
Social Reception
possibility of implementation
City of Poznań

How to Cite

Lewandowski, P. (2024). Is it possible to implement the idea of zero waste in waste management in Poznań?. Economics and Environment, 87(4), 663, 1–31. https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.663

Abstract

The aim of the study was to find out the awareness and readiness of Poznań residents to implement the Zero Waste (ZW) idea in the city. Residents' knowledge of the hazards of municipal waste generation and their familiarity with and degree of adherence to ZW principles were investigated. The research was carried out through a questionnaire survey. The article is a form of answering whether the inhabitants of a large city in Poland are ready to implement the ZW idea. The research presents the level of preparation (readiness) of the inhabitants of Poznań and the conditions enabling the implementation of ZW in the city. The results were statistically analysed. Conclusions indicate a significant readiness of the respondents to implement the ZW idea. A preliminary concept of reducing municipal waste by promoting ZW in the city was indicated. This is important because Poznań is currently rebuilding its municipal waste management.

https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.663
PDF

References

Act from 13 September 2016. Act on Maintaining Order and Cleanliness in Municipalities. Journal of Laws No. 132, item 622. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19961320622 (in Polish).

Act from 14 December 2012. Waste Act. Journal of Laws 2013, item 21. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021 (in Polish).

Al Sharif, R., & Pokharel, S. (2022). Smart City Dimensions and Associated Risks. Review of literature. Sustainable Cities and Society, 77, 103542. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103542

Aquanet. (2022, May). EKO. Dlaczego należy oszczędzać wodę? https://www.aquanet.pl/strefa-wiedzy/eko/ (in Polish).

Badam. (2022, February 6). Struktura demograficzna Poznania. https://badam.poznan.pl/2021/i_my-i-nasze-zycie/09_demografia/struktura-demograficzna-poznania-2-2/ (in Polish).

Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., Ouzounis, G., & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. The European Physical Journal Special Topics, 214, 481-518. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3

Becla, A., & Czaja, S. (2022). Paths of implementation of balanced and sustainable development in the conditions of the information society, knowledge-based economy and economy based on wisdom. Economics and Environment, 82(3), 38-49. https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.487

BIP Poznań. (2022). Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLIII/750/VIII/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xliii-750-viii-2021-z-dnia-2021-03-09,83901/ (in Polish).

Bogusz, M., Matysik-Pejas, R., Krasnodębski, A., & Dziekański, P. (2021). The Concept of Zero Waste in the Context of Supporting Environmental Protection by Consumers. Energies, 14(18), 5964. https://doi.org/10.3390/en14185964

Ciechelska, A., Kusterka-Jefmańska, M., & Zaremba-Warnke, S. (2022). Municipal waste management as a polycentric system–the example of Poland. Economics and Environment, 83(4), 76-90. https://doi.org/10.34659/eis.2022.83.4.541

Czerwonak. (2021, September 7). Zmiany w funkcjonowaniu ZM GOAP od stycznia 2022 roku. https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/aktualnosci/zmiany-w-funkcjonowaniu-zm-goap-od-stycznia-2022-roku/2040 (in Polish).

Dąbrowski, A. (2021). Ekonomia odpowiedzialności. In M. Bogunia-Borowska (Ed.), Kultura (nie)odpowiedzialności: społeczne konteksty zaniechanej cnoty (pp. 217-230). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).

DANAE. (2019, November). Jednotematyczne Badanie Świadomości i Zachowań Ekologicznych Mieszkańców Polski. Gospodarka odpadami. https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej (in Polish).

Decision (EU) 591/2022 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 on a General Union Environment Action Programme to 2030, Pub. L. No. 32022D0591, 114 OJ L (2022). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0591

Directive (EC) 2008/98 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, Pub. L. No. 32008L0098, 312 OJ L (2008). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098

Directive (EEC) of 15 July 1975 on waste, Pub. L. No. 31975L0442, 194 OJ L. (1975). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31975L0442

Dziadowicz, K. (2022). Idea smart city w dokumentach strategicznych polskich dużych miast. Urban Development Issues, 73(03), 1-10. https://doi.org/10.51733/udi.2022.73.03 (in Polish).

Dziekański, P., Wyszkowski, A., Prus, P., Pawlik, A., Maitah, M., & Wrońska, M. (2023). Zero Waste as a Determinant of Shaping Green Economy Processes on the Example of Communes of Eastern Poland in 2010–2020. Energies, 16(1), 19. https://doi.org/10.3390/en16010019

Eco-Cycle. (2022, December 30). Learn About Zero Waste. https://ecocycle.org/learn-about-zero-waste/

European Commission. (2013). Guide to Social Innovation. https://data.europa.eu/doi/10.2776/72046

European Union. (2020). Special Eurobarometer 501. Report: Attitudes of European citizens toward Environment. https://data.europa.eu/data/datasets/s2257_92_4_501_eng?locale=en

Gotlib, D., & Olszewski, R. (Eds.). (2016). Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem. Warszawa: Wydawictwo PWN. (in Polish).

Grażul-Luft, A. (2022). The rethoric of things in the spirit of zero waste, i.e. on the deprivation and the restoration of values. Res Rhetorica, 9(1), 18-31. (in Polish).

Grzeszczak, J. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. (in Polish).

GUS. (2021, December). Bank Danych Lokalnych. https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica (in Polish).

Hannon, J., & Zaman, A. U. (2018). Exploring the phenomenon of zero waste and future cities. Urban Science, 2(3), 90. https://doi.org/10.3390/urbansci2030090

Hess, M. (2004). ‘Spatial’relationships? Towards a reconceptualization of embedded ness. Progress in Human Geography, 28(2), 165-186. https://doi.org/10.1191/0309132504ph479oa

Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). What a waste: a global review of solid waste management. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388

IMD. (2021). Global Smart City Index 2020. https://imd.cld.bz/Smart-City-Index-2020

Jelonek, D., & Walentek, D. (2022). Exemplifying the Zero Waste Concept in smart cities. Economics and Environment, 81(2), 40-56. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.462

Jelonek, D., Stepniak, C., Turek, T., & Ziora, L. (2020). Planning City Development Directions with the Application of Sentiment Analysis. Prague Economic Papers, 29(3), 274-290. https://doi.org/10.18267/j.pep.740

Johnson, B. (2013). Zero waste home: The ultimate guide to simplifying your life by reducing your waste. New York: Scribner Book Company.

Kaźmierczak, M. (2022, October 22). Wywóz śmieci wyczyści portfele. Odbiór śmieci coraz droższy. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wywoz-smieci-wyczysci-portfele-Odbior-smieci-coraz-drozszy-8427935.html (in Polish).

Kołodziejczak, A. (2016). Funkcjonowanie lokalnych systemów innowacji społecznych na podstawie koncepcji zakorzenienia. Obszary Wiejskie: Wielofunkcyjność. Migracje. Nowe Wyzwania. Studia KPZK, (173), 137-144. (in Polish).

Łaźniewska, E. (2019). Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (48), 105-117. (in Polish). https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.48.07

Mesjasz-Lech, A. (2018). Filozofia zero odpadów a stretgie środowiskowe miast. Zeszyty Naukowe: Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, (127), 135-147. (in Polish).

Michniewska, K., & Grodkiewicz, P. (2017). Zero Odpadów - utopia czy rozwiązanie problemu zbyt rozwiniętego konsumeryzmu? Logistyka Odzysku, 2(23), 39-43. (in Polish).

Nizar, M., Munir, E., & Munawar, E. (2018). Implementation of zero waste concept in waste management of Banda Aceh City. Journal of Physics: Conference Series, 1116(5), 052045. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1116/5/052045

Ostrom, E. (2012). Nested externalities and polycentric institutions: Must we wait for global solutions to climate change before taking actions at other scales? Economic Theory, 49(2), 353-369. https://doi.org/10.1007/s00199-010-0558-6

Palmer, P. (2004). Getting to Zero Waste. Sebastopol, CA, USA: Purple Sky Press.

PBS. (2021a, November). Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej (in Polish).

PBS. (2021b). Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Gospodarka odpadami. https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej (in Polish).

Phillips, P. S., Tudor, T., Bird, H., & Bates, M. (2011). A critical review of a key waste strategy initiative in England: zero waste places projects 2008–2009. Resources, Conservation and Recycling, 55(3), 335-343. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2010.10.006

Płatkowska-Prokopczyk, L. (2017). The level of environmental awareness as a determinant of attitudes and behaviors developed by inhabitants of towns and villages—A comparative case study. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, IV, 1633-1647. http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.4.2.123

Portal Komunalny. (2022, May 24). Nowa kampania poznańskiego Aquanetu. Nie popłyń! https://portalkomunalny.pl/nowa-kampania-poznanskiego-aquanetu-521232/ (in Polish).

Poznań. (2022, July 1). Wszystko o odpadach. Deklaracje i opłaty. https://www.poznan.pl/mim/wortals/odpady/oplaty,p,60754,60761.html?wo_id=904 (in Polish).

PSZW. (2023, December 27). Polskie Stowarzyszenie Zero Waste - Polish Zero Waste Association. https://zero-waste.pl (in Polish).

Rejman, K., Kowrygo, B., & Laskowski, W. (2015). Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37), 503-512. (in Polish).

Sanepid Łobez. (2021, October 4). #EUChooseSafeFood – „Najlepiej spożyć przed” oraz "Należy spożyć do" – Czy jest między nimi różnica? https://www.gov.pl/web/psse-lobez/euchoosesafefood--najlepiej-spozyc-przed-oraz-nalezy-spozyc-do--czy-jest-miedzy-nimi-roznica2 (in Polish).

Smart City Poznań. (2023, May). Jak się zaczęło? https://www.poznan.pl/mim/smartcity/jak-to-sie-zaczelo,p,25877,38305,46820.html (in Polish).

Sozosfera. (2021, March 9). Poznań wystąpi z GOAP-u. https://sozosfera.pl/odpady/poznan-wystapi-z-goap-u/ (in Polish).

Teraz Środowisko. (2021, March 11). Poznań występuje z GOAP. Miasto chce odzyskać pełną „władzę” nad odpadami. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/poznan-goap-miasto-wystepuje-ze-zewiazku-odpady-10036.html (in Polish).

Urban Ore. (2023, April 3). About Urban Ore. https://urbanore.com/about-us/

Vishnivetskaya, A., & Alexandrova, E. (2019). “Smart city” concept. Implementation practice. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 497(1), 012019. https://doi.org/10.1088/1757-899X/497/1/012019

Winter, J. (2007, March 11). A world without waste. https://archive.boston.com/news/education/higher/articles/2007/03/11/a_world_without_waste/

Zaman, A. (2022). Zero-Waste: A New Sustainability Paradigm for Addressing the Global Waste Problem. In K. Edvardsson Björnberg, M.Å. Belin, S.O. Hansson & C. Tingvall (Eds.), The Vision Zero Handbook: Theory, Technology and Management for a Zero Casualty Policy (pp. 1-24). Cham: Springer International Publishing.

Zaman, A. U. (2014). Measuring waste management performance using the ‘Zero Waste Index’: the case of Adelaide, Australia. Journal of Cleaner Production, 66, 407-419. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.032

Zaman, A. U. (2015). A comprehensive review of the development of zero waste management: lessons learned and guidelines. Journal of Cleaner Production, 91, 12-25. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.013

Zaman, A. U. (2016). A comprehensive study of the environmental and economic benefits of resource recovery from global waste management systems. Journal of Cleaner Production, 124, 41-50. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.086

Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2011a). Challenges and opportunities in transforming a city into a “zero waste city”. Challenges, 2(4), 73-93. https://doi.org/10.3390/challe2040073

Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2011b). Urban growth and waste management optimization towards ‘zero waste city’. City, Culture and Society, 2(4), 177-187.

Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2013). The zero waste index: a performance measurement tool for waste management systems in a ‘zero waste city’. Journal of Cleaner Production, 50, 123-132. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.041

Zatwarnicka-Madura, B. (2013). Wybrane aspekty ochrony środowiska a postawy konsumentów. Marketing i Zarządzanie, (32), 287-297. (in Polish).

ZWE. (2022, December 30). Strategic Framework 2022-2024. Zero Waste Europe. https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2022/05/ZWE-Strategic-Framework-2022-24.pdf

ZWIA. (2022, December 30). History of ZWIA. https://zwia.org/history-of-zwia/

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.