Development of organic agriculture in selected countries of the European Union
PDF

Keywords

area of organic crops
number of agricultural producers
organic production
European Union

How to Cite

Chrobocińska, K., & Łukiewska, K. (2024). Development of organic agriculture in selected countries of the European Union. Economics and Environment, 89(2), 655. https://doi.org/10.34659/eis.2024.89.2.655

Abstract

The aim of the article was to assess the state and trends in the development of organic agriculture in selected European Union countries. The study presented and compared organic farming in 10 EU countries with the largest area of organic crops. The research shows that the largest area of organic crops was found in large agricultural countries of the EU, including i.e. France, Spain, and Italy, where there were the most organic farms. The only country that in 2020 exceeded the level of 25% of the share of ecological areas in the total area of the country recommended by the European Green Deal was Austria. The niche nature of organic production was related to, among others, relatively low production profitability and low demand for organic food. In such a situation, it is worth recommending activities supporting organic farming, including ecological payments and other pro-ecological solutions. 

PDF

References

Abrar, M., Safeer, A., Baig, S., & Ghafoor, A. (2016). E-Marketing and Its Implementation on Developing Social Perceptions of Customers through Effective Marketing Mix of Organic Textile Products. American Journal of Industrial and Business Management, 6, 1194-1211. https://doi.org/10.4236/ajibm.2016.612110

Chen, D., Jaenicke, E., Yan, J., Tian, K., & Nayga, R. (2022). Price promotion of organic foods and consumer demand. Renewable Agriculture and Food Systems, 37(6), 618-623. https://doi.org/10.1017/s1742170521000399

Chrobocińska, K., & Lotkowska, A. (2023). Effectiveness of organic food marketing. Economics and Environment, 85(2), 255-270. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.548

Czudec, A., Miś, T., & Zając, D. (2022). Supporting local economic development as a motive for purchasing organic food. Economics and Environment, 81(2), 291-312. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.444

European Commission. (2020a). Biodiversity strategy for 2030. https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork strategy. https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

European Commission. (2020c). Pytania i odpowiedzi: Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia. https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8708-unijna-strategia-bioroznorodnosc-2030.pdf (in Polish).

European Commission. (2023). Organic farming in the EU – A decade of organic growth. https://agriculture.ec.europa.eu/news/organic-farming-eu-decade-growth-2023-01-18_en

European Commission. (2024). Organic farming in short. https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_pl (in Polish).

European Parliament (2021). EU agriculture statistics: subsidies, jobs, production (infographic). https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20211118STO17609/eu-agriculture-statistics-subsidies-jobs-production-infographic

Eurostat. (2023). Database. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Glinka, M. (2022). Największy eksporter żywności na świecie. Lider nie jest wcale tak oczywisty. https://www.biznesinfo.pl/najwiekszy-eksporter-zywnosci-na-swiecie-110121-ks-mg-mik (in Polish).

Głuszek, S. (2023). Gospodarstwa ekologiczne w odwrocie. Dlaczego rolnicy rezygnują z eko? https://www.agrofakt.pl/gospodarstwo-ekologiczne-w-odwrocie-dlaczego-rolnicy-rezygnuja-z-eko/ (in Polish).

Grzybek, M. (2016). Selected Aspects of the Behaviour of People who Buy Organic Food as Illustrated by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45(1), 131-139. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.1.14

Grzybowska-Brzezińska, M. (2012). Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku żywności ekologicznej. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 25(711), 211-222. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t25/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t25-s211-222/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t25-s211-222.pdf (in Polish).

Grzybowska-Brzezińska, M., Lizińska, W., & Gornowicz, M. (2023). Ograniczenia i szanse rozwoju gospodarstw rolnych z regionu Warmii i Mazur w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XXV(1), 91-107. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2380

Ham, M. (2019). Beliefs about effects of organic products and their impact on intention to purchase organic food. Ekonomskivjesnik, 32(1), 69-80. https://hrcak.srce.hr/221720

Hanus, G. (2020). The phenomenon of ecologisation in the food behaviour of poles – results of empirical research. Economics and Environment, 73(2), 71-84. https://doi.org/10.34659/2020/2/17

Hermaniuk, T. (2018). Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, 2(373), 189-199. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e51b94dd-7dfb-4131-b42d-d0264d5fb656

Jarossová, M. A., & Minďašová, K. (2015). Comparison of the application of marketing communication tools used by organic food producers in slovakia and austria. Engineering Sciences And Technologies, 19(4), 32-48. https://doi.org/10.15611/nit.2015.4.02

Jętkowska, J. (2022). Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Udział ekologicznych użytków rolnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Zagadnienia Dordztwa Rolniczego, 107(1), 5-21. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1232-3578-year-2022-volume-107-issue-1-article-3f6aaa6b-4150-3220-adc2-d39321383437 (in Polish).

Klimczuk-Kochańska, M., & Klimczuk, A. (2020). Organic Agriculture. In S.N. Romaniuk, M. Thapa, P. Marton (Eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies (pp. 1-7). Palgrave Macmillan, Cham.

Koalicja na rzecz Bio. (2021). Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021. https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/raport_05-07-2021.pdf (in Polish).

König, L. M., & Araújo-Soares, V. (2022). Will the Farm to Fork strategy be effective in changing food consumption behavior? A health psychology perspective. Applied Economic Perspectives and Policy, 45(2), 785-802. https://doi.org/10.1002/aepp.13220

Kościański, J. (2023). UE: spadek produkcji wszystkich gatunków mięsa w 2022r. https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/ue-spadek-produkcji-wszystkich-gatunkow-miesa-w-2022-r,129354.html (in Polish).

Kowalczyk, S., & Kwasek, M. (2020). Jakość żywności na polskim rynku – zagrożenia i sposoby ich eliminacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 364(3), 75-100. https://doi.org/10.30858/zer/125619

Kułyk, P., & Dubicki, P. (2019). Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 79-87. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.7 (in Polish).

Kułyk, P., & Michałowska, M. (2016). Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 113, 17-32. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2016.113 (in Polish).

Kułyk, P., & Michałowska, M. (2018). Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim. Handel Wewnętrzny, 2(373), 270-282. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2af09783-5ece-4b96-8912-e6f4bbec8aeb

Łukiewska, K., & Chrobocińska, K. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3), 56-65. https://sj.wne.sggw.pl/pdf/RNR_2015_n3_s56.pdf (in Polish).

Łukiewska, K., & Chrobocińska, K. (2023). Wybrane czynniki roślinnej i zwierzęcej ekologicznej produkcji rolniczej w Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 4(201), 7-28. https://doi.org/10.53098/wir.2023.4.201/01 (in Polish).

Mazurek, K. (2023). Rolnictwo ekologiczne. Jak Polska wypada na tle krajów UE? https://www.farmer.pl/biznes/rolnictwo-ekologiczne/rolnictwo-ekologiczne-jak-polska-wypada-na-tle-krajow-ue,137510.html (in Polish).

Miecznikowska-Jerzak, J. (2022). Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego w Polsce – ocena wyzwań i szans wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie. Rocznik Integracji Europejskiej, 16, 265-283. https://doi.org/10.14746/rie.2022.16.16 (in Polish).

Mishra, Ch. V. (2023). From Farm to Fork: An In-depth Review of Sustainable Practices in Gastronomy. International Journal for Multidimensional Research Perspectives, 1(2), 47-61. https://www.chandigarhphilosophers.com/index.php/ijmrp/article/view/79

Miyake, Y., & Kohsaka, R. (2020). History, ethnicity, and policy analysis of organic farming in Japan: when “nature” was detached from organic. Journal of Ethnic Foods, 7, 20. https://doi.org/10.1186/s42779-020-00052-6

Mulder, M. R., & Liu, R. L. (2017). Consumer Awareness and Motivation for Organic Food Consumption: Exploring the Environmental and Health Considerations Surrounding the Production of Organic Food; Understanding Perspectives on Organic Products from the Consumer, Producer and Retailer. In I. Kareklas & D. Muehling (Eds.), Deciphering Organic Foods: A Comprehensive Guide to Organic Food Production, Consumption, and Promotion (pp. 1-27). Washington: Nova Science Publishers Inc.

Najib, M., Sumarwan, U., Septiani, S., & Fahma, F. (2021). Application of swot-ahp to develop organic food marketing strategy. Academy of Strategic Management Journal, 20(1), 1-8. https://www.abacademies.org/articles/Application-of-swot-ahp-to-develop-organic-food-marketing-strategy-1939-6104-20-1-691.pdf

Novytska, I., Chychkalo-Kondratska, I., Chyzhevska, M., Sydorenko-Melnyk, H., & Tυtarenko, L. (2021). Digital Marketing in the System of Promotion of Organic Products. Wseas Transactions On Business And Economics, 18, 524-530. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.53

Pawlewicz, A., Gotkiewicz, W., Brodzińska, K., Pawlewicz, K., Mickiewicz, B., & Kluczek, P. (2022). Organic Farming as an Alternative Maintenance Strategy in the Opinion of Farmers from Natura 2000 Areas. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), 3793. https://doi.org/10.3390/ijerph19073793

PIŻE. (2019). Polska na ekologicznej mapie Europy. https://jemyeko.com/perspektywy-polskiego-rynku-zywnosci-ekologicznej/ (in Polish).

Ruiz de Maya, S., López-López, I., & Munuera, J. L. (2011). Organic food consumption in Europe: International segmentation based on value system differences. Ecological Economics, 70(10), 1767-1775. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.04.019

Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne. Rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych, G, 96(40), 182-193.

Runowski, H., & Kramarz, P. (2022). Czynniki determinujące postrzeganie produktów rolnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XXIV, 4, 155-168. https://doi.org /10.5604/01.3001.0016.1320

Sandu, A.-M. (2022). Organic farming in the European Union – perspectives for 2030. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 16(1), 427-436. https://doi.org/10.2478/picbe-2022-0042

Schebesta, H., & Candel, J. J. L. (2020). Game-changing potential of the EU’s Farm to Fork Startegy. Nature Food, 1, 586-588. https://doi.org/10.1038/s43016-020-00166-9

Smoluk-Sikorska, J. (2021). Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce. Warszawa: Difin. (in Polish).

Tandon, A., Dhir, A., Kaur, P., Kushwah, S., & Salo, J. (2020). Why do people buy organic food? The moderating role of environmental concerns and trust. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102247

Trajer, M. (2022). Ekologiczne surowce i produkty. Biuletyn informacyjny KOWR, 4, 18-20. https://www.gov.pl/attachment/2067b7ed-e473-4983-ac38-dbc544636dee (in Polish).

Wilkin, J. (2007). Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Proceedings of the VIII Kongres Ekonomistów Polskich „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”, Warszawa. (in Polish).

Wodzień-Nowak, A. (2022). Zmiany w dopłatach do rolnictwa ekologicznego już w naborze 2022. Nie będzie zmniejszenia stawek za więcej hektarów. StrefaAgro, https://strefaagro.pl/zmiany-w-doplatach-do-rolnictwa-ekologicznego-juz-w-naborze-2022-nie-bedzie-zmniejszania-stawek-za-wiecej-hektarow/ar/c8-15990667

Zielińska, A. (2015). Rozwój rolnictwa ekologicznego na obszarach przyrodniczo cennych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 409, 195-203. https://doi.org/10.15611/pn.2015.409.14 (in Polish).

Zieliński, M., Józwiak, W., Ziętara, W., Wrzaszcz, W., Sobierajska, J., Mirkowska, Z., & Adamski, M. (2022). Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. https://efrwp.pl/publikacje/kierunki-i-mozliwosci-rozwoju-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce/ (in Polish).

Zieliński, M., Wrzaszcz, W., Sobierajewska, J., & Adamski, M. (2024). Development and Effects of Organic Farms in Poland, Taking into Account Their Location in Areas Facing Natural or Other Specific Constraints. Agriculture, 14(2), 297. https://doi.org/10.3390/agriculture14020297

Ziętara, W., & Mirkowska, Z. (2021). Zielony Ład-w kierunku rolnictwa ekologicznego czy ekologizacji rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 368(3), 29-54. https://doi.org/10.30858/zer/135520

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.