The impact of onshore wind farms on the tourist value of the environment in the opinion of Poland's inhabitants. Analysis of secondary empirical research results
PDF

Keywords

wind energy
public awareness
tourism landscape

How to Cite

Wartecka - Ważyńska, Agnieszka. 2023. “The Impact of Onshore Wind Farms on the Tourist Value of the Environment in the Opinion of Poland’s Inhabitants. Analysis of Secondary Empirical Research Results ”. Economics and Environment 85 (2): 395-419. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.542.

Abstract

In Poland, after several years of stagnation, onshore wind energy is becoming an important subject of interest for state and local authorities and society. An optimistic outlook for wind turbine investments is therefore emerging. The aim of the present paper is to discuss the social conditions that are an expression of public awareness that supports the construction of wind farms and to understand social opinions on the influence of wind farms on the local landscape, especially on the tourist values of the landscape.

To characterise the topic under study, the methods of literature review, statistical analysis, and secondary document analysis were used. Results of the nationwide empirical studies contained in the reports indicated a high level of public awareness of Polish society accepting investments in onshore wind farms. They do not diminish its tourist and recreational values and do not limit the development of tourist traffic.

PDF

References

Act from 20 May 2016 on investments in wind power plants. Journal of Laws item 961. (in Polish).

Armand, D. L. (1980). Nauka o krajobrazie. Warszawa: PWN. (in Polish).

Badora, K. (2014). Badanie społecznej percepcji krajobrazu jako podstawowa ocena predyspozycji przestrzeni geograficznej do lokalizacji farm wiatrowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 25, 19-21. (in Polish).

Bednarek-Szczepańska, M., & Dmochowska-Dudek, K. (2015). Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce. Przegląd Geograficzny, 87(4), 683-703. http://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6 (in Polish).

Biernacki, G., Smyk, M., Dobosz, S., Górska, D., & Musiałowska, P. (2016). The Development of the Market of the Production of Wind Energy in Poland and Selected EU Countries. Management Systems in Production Engineering, 21(1), 40-44. https://doi.org/10.2478/mspe-07-01-2016

Bujalski, Sz. (2021, February 28). Naukowcy i konstruktorzy pracują by wiatraki mniej szkodziły zwierzętom. Gowin zapowiada poluzowanie prawa dla farm wiatrowych w Polsce. Wyborcza.pl. https://wyborcza.pl/7,177851,26817950,od-fioletowych-lopat-po-sztuczna-inteligencje-jak-sprawic.html (in Polish).

Chodkowska-Miszczuk, J. (2014). Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie jako nowe trendy na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, XXXV, 227-240. (in Polish).

Chodkowska-Miszczuk, J. (2016). Odnawialne źródła energii w rozwoju turystyki na obszarach chronionych w Polsce na przykładzie ośrodka turystyki religijnej w Kodyniu. Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2), 9-31. https://doi.org/10.21697/seb.2016.14.2.01(in Polish).

Chodkowska-Miszczuk, J., Środa-Murawska, S., & Biegańska, J. (2016). Znaczenie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w upowszechnianiu zasad rozwoju zrównoważonego. Ekonomia i Środowisko, 56(1), 179-198. (in Polish).

Cztery piąte ankietowanych za rozwojem lądowej energetyki wiatrowej (2022, July 13). WNP. https://www.wnp.pl/energetyka/cztery-piate-ankietowanych-za-rozwojem-ladowej-energetyki-wiatrowej,602091.html (in Polish).

Elektrownia wiatrowa. (2023, May 23). In Wikipedia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wiatrowa (in Polish).

European Landscape Convention, drawn up in Florence on October 20, 2000. Journal of Laws 2006 No. 14, item 98.

Feldman, S. (2019, September 3). Wind Turbines Are Not Killing Fields for Birds. Statista. https://www.statista.com/chart/15195/wind-turbines-are-not-killing-fields-for-birds/

Frankfort-Nachmias, Ch., & Nachmias, S. (1996). Research Methods in the Social Sciences. New York: St. Martin’s Press.

Franta’l, B., & Kunc, J. (2011). Wind turbines in tourism landscapes: Czech Experience. Annals of Tourism Research, 38(2), 499-519. https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.10.007

Franta’l, B., & Urbankowa, R. (2014). Energy tourism: An emerging field of study. Current Issues In Tourism, 20(13), 1395-1412. https://doi.org/10.1080/13683500.2014.987734

Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (in Polish).

Goodman, N. (1992). Introduction to Sociology. New York: Harper Collins Publishers.

Hodgston, G. M. (2015). Conceptualizing Capitalism: Institutions, Evolution, Future. Chicago: University of Chicago Press.

Jasiński, A. W., Kocejko, P., Matuszczak, K., Szulczyk, J., & Zagubień, A. (2022). Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN. (in Polish).

Jedna trzecia gmin inwestuje w rozwój OZE. Dla nich nowa ustawa to kłopot. (2016, March 30). PortalSamorządowy.pl. https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/1-3-gmin-inwestuje-w-rozwoj-oze-dla-nich-nowa-ustawa-to-klopot,79143.html (in Polish).

Król, J. (2022, February 22). Liberalizacja ustawy 10 H na tle kampanii dezinformacyjnej polskich elektrowni. Globenergia. https://globenergia.pl/liberalizacja-ustawy-10h-na-tle-kampanii-dezinformacyjnej-polskich-elektrowni/ (in Polish).

Łucki, Z., & Misiak, W. (2010). Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne. Warszawa: PWN. (in Polish).

Marcinkiewicz, J., & Poskrobko, T. (2015). Wpływ elektrowni wiatrowych na percepcję krajobrazu w świetle badań empirycznych. Ekonomia i Środowisko, 53(2), 77-78. (in Polish).

Ministry of Climate and Environmate. (2020a). Survey of environmental awareness and behavior of Polish residents. Tracking survey report. https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-i-zachowan-ekologicznych-mieszkancow-polski-w-2020-r-badanie-trackingowe

Ministry of Climate and Environmate. (2020b). Wind energy – onshore and offshore. Survey report. https://www.gov.pl/attachment/744a6a05-7000-46f9-afff-2797b503248b

Mordue, T., Moss, O., & Johnston, L. (2020, November 10). Environment, Landscape, and Place in the Windfarm-Tourism “Conflict”. EuropeNow. https://www-europenowjournal-org.translate.goog/2020/11/09/environment-landscape-and-place-in-the-windfarm-tourism-conflict/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc

Mroczek, B., Kurpas, D., & Klera, M. (2013). Sustainable Development and Wind Farms. Problems of Sustainable Development, 8(2), 113-122.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Pawlas, K. (2009). Wpływ infradźwięków i hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka – przegląd piśmiennictwa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 60(2), 27-64. (in Polish).

PSEW. (2008). Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Szczecin. https://otop.org.pl/uploads/media/wiatraki_otop_psew.pdf (in Polish).

Regulation of the Minister of Economy of May 4, 2007 on detailed conditions of operation of the electric power system (Journal of Laws of 2007 No. 93 item 623). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20070930623

Richling, A., & Solon, J. (2011). Ekologia krajobrazu. Warszawa: PWN. (in Polish).

Ryszkowska, B., Starczewski, T., & Chodkowska-Miszczuk, J. (2018). Rozwój energetyki wiatrowej w przestrzeni submiejskiej a percepcja krajobrazu kulturowego. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 17(1), 63-74. https://doi.org/10.31648/aspal.473 (in Polish).

Sasinowski, H. (2007). Zrównoważone gospodarowanie krajobrazem. In K. Michałowski (Ed.), Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego (pp. 34-43). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. (in Polish).

Sæpórsdóttir, A. D., Wendt, M., & Iverijonaite, E. (2021). Wealth of Wind and Visitors: Tourist Industry Attiudes towards Wind Energy Development in Iceland. Land, 10(7), 693. https://doi.org/10.3390/land10070693

Sikora, J., & Wartecka-Ważyńska, A. (2015). Walory turystyczne parków krajobrazowych a farmy wiatrowe. Ekonomia i Środowisko, 54(3), 57-66. (in Polish).

Silva, L., & Delicado, A. (2017). Wind farms and rural tourism: A Portuguese case study of residents ‘and visitors’ perceptions and attiudes. Moravian Geographical Reports, 25(4), 248-256. https://doi.org/10.1515/mgr-2017-0021

Simmel, G. (2006). Filozofia krajobrazu. In G. Simmel (Ed.), Most i drzwi. Wybór esejów (pp. 292-318). Warszawa: Oficyna Naukowa. (in Polish).

Sobieraj, K. (2017). Wpływ porozumienia paryskiego na zmianę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i unijnych regulacji prawnych w tym zakresie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), 177-190. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.14 (in Polish).

Spash, C. L. (2011). Social Ecological Economies: Understanding the Past to See the Future. American Journal of Economics and Sociology, 70(2), 340-375. https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2011.00777.x

Statistics Poland. (2020). Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2019. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2019,2,19.html (in Polish).

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK. (in Polish).

Thaler, R. (2015). Misbehaving. London: Allen Lane.

Thaler, R., & Sunstein, C. R. (2009). Nudge – Improving Decision Abaut Health. London: Wealth and Happiness Penguin.

Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. Second edition. London: Sage Publications.

Ustawa wiatrakowa utknęła w poczekalni. Rząd ma problem. (2022, October 19). WNP. https://www.wnp.pl/energetyka/ustawa-wiatrakowa-utknela-w-poczekalni-rzad-ma-problem,635429.html (in Polish).

Wielka Brytania, Australia: Energetyka wiatrowa ucieka przed roszczeniami ze strony sąsiadów (2015, September 4). Stop wiatrakom.eu. http://stopwiatrakom.eu/wiadomo%C5%9Bci-zagraniczne/1548-wielka-brytania,-australia-energetyka-wiatrowa-ucieka-przed-roszczeniami-ze-strony-s%C4%85siad%C3%B3w.html (in Polish).

Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY – myth: Institutional capacity and the limited significance of public suport. Renewable Energy, 21(1), 49-64. https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5

Zimniewicz, K. (Ed.). (2008). Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.