Identification and delimitation of problem areas on the example of the West Pomeranian voivodeship (Poland, EU)
PDF

Keywords

problem areas
delimitation

How to Cite

Skubiak, B., & Broniewicz, M. (2023). Identification and delimitation of problem areas on the example of the West Pomeranian voivodeship (Poland, EU). Economics and Environment, 83(4), 303-324. https://doi.org/10.34659/eis.2022.83.4.508

Abstract

In Poland, even though there is already richer literature on the subject of the regional economy, there is still a need for knowledge on various dimensions and aspects of the development of problem areas. The reason for this is to search for ways to boost the country's development, to find new opportunities to activate both growth centres, as well as, and perhaps above all, to activate underdeveloped, backward areas burdened with hidden unemployment in agriculture and to activate those areas which lack features that favour the development of the modern, knowledge-based economy of the 21st century. The key problem addressed in this article is „what criteria should be taken into account when delimiting the problem areas in order for public intervention to be effective and to contribute to the desired changes?”

This article presents the method of delimiting problem areas on the example of the “Five Capitals” model. The case study is the West Pomeranian Voivodeship in Poland (EU).

PDF

References

'7th Report. (2017). My Region, My Europe, Our Future. 7th Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, European Union.

Bański, J. (1999). Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Prace Geograficzne.

Chojnicki, Z. (2011). Model empiryczno-naukowy geografii. In A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (Eds.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii (eng. Geography in the face of contemporary problems. Cognitive and practical functions of geography), (pp. 81-103). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Ciok, S. (1996). Sudety przykładem obszaru problemowego. Identyfikacja, diagnoza, terapia (eng. Sudetes as an example of a problem area. Identification, diagnosis, therapy). Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 174.

Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady (eng. Innovation and Entrepreneurship. Practice and principles). Warsaw: PWE.

Gorzelak, G. (2007). Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej (eng. Strategic directions for the development of Eastern Poland). Expert opinion for the preparation of “Socio-economic development strategy for Eastern Poland to 2020”, Warsaw: Ministry of Regional Development.

Józefowicz, K., Sadowski, A., & Hadyński, J. (2020), Rozwój obszarów wiejskich w gminach o zróżnicowanym potencjale społeczno-gospodarczym w województwie wielkopolskim (eng. Development of rural areas in municipalities with diverse socio-economic potential in the Wielkopolskie Voivodeship). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

Kolarska-Bobińska, L. (2009). Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej (eng. New methods of governance in EU countries). Warsaw: ISP.

Korenik, S., & Mempel-Śnieżyk, A. (2006). Wykorzystanie narzędzi technologii informatycznych w budowie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (eng. Use of information technology tools in the construction of the Development Strategy for the Lower Silesian Voivodship). In K. Grysa (Ed.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Kielce: WSH.

Łuszczyk, M. (2010). Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki (eng. Slowing down the use of natural resources as a challenge for the modern economy), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 16, 423-434.

Mhlanga, D. (2021). Artificial Intelligence in the Industry 4.0, and Its Impact on Poverty, Innovation, Infrastructure Development, and the Sustainable Development Goals: Lessons from Emerging Economies? Sustainability, 13, 5788. https://doi.org/10.3390/su13115788

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital. Intellectual capital and the organisational advantage. Academy of Management Review, 23.

Pachura, P., & Kozak, M. (2006). Kapitał społeczny elementem podejścia systemowego w zarządzaniu rozwojem regionu (eng. Social capital as an element of a systems approach in regional development management). In E. Bojar (Ed.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Lublin: Wydaw. Politechniki Lubelskiej.

Putnam, R., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech (eng. Democracy in action: civic traditions in contemporary Italy). Warsaw: Fundacja im. Stefana Batorego.

Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego (eng. Theory of Economic Development). Warsaw: PWN.

Stanny, M., Rosner, A., & Komorowski, Ł. (2018). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Śleszyński P., Bański J., Degórski M., & Komornicki T. (2017). Delimitation of problem areas in Poland, Geographia Polonica 90, 2, 131-138. https://doi.org/10.7163/GPol.0088

Śleszyński, P., & Mazurek, D. (2020). Obszary strategicznej interwencji, problemowe i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (eng. Strategic intervention, problem and functional areas in national and provincial strategic documents). Studia Regionalne i Lokalne, 1(79), 30-59.

Tomczak, P., Latocha, A., Sikorski, D., Szmytkie, R., Kajdanek, K., & Miodońska, P. (2021). Od regresu do sukcesu. Identyfikacja obszarów wiejskich na podstawie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (eng. From regression to success. Identification of rural areas based on the level of socio-economic development). Studia Regionalne i Lokalne, 4(86), 26-47.

Wildowicz-Giegiel, A. (2008). Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy. In: S. Pangsy-Kania, K. Piech (Eds.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów (p. 57). Warsaw: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Wolfe, D. A., & Nelles, J. (2008). The role of civic capital and civic associations in cluster policy. In Ch. Karlsson (Ed.), Handbook of research on innovation and clusters. Cases and policies. New York: Edward Elgar Publishing Inc.

World Bank. (1995). Monitoring Environmental Progress (MEP). A Raport on Work in Progress, Washington: World Bank.

Zagożdżon, A. (1988). Kilka uwag o obszarach problemowych (eng. Some remarks on the problem areas), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.