Development of environmental policy instruments for renewable energy sources by municipalities
PDF

Keywords

development
renewable energy
commune
instruments

How to Cite

Kozłowski, W. (2022). Development of environmental policy instruments for renewable energy sources by municipalities. Economics and Environment, 81(2), 222–240. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.454

Abstract

An increase in the share of renewable energy in total energy consumption is one of the priorities of the European Union. Poland should have achieved the level of 21% renewable energy by 2030. Research problems discussed in the article: lack of studies in communes regarding the comprehensive assessment of unused reserves of energy from renewable energy; lack of analyses regarding the costs of obtaining and using power from renewable sources, lack of clear vision of communes as subjects in the climate and energy-related policy. Considering these research problems, this paper analyses the instruments of support for energy generation from renewable sources applied by communes. The study covers one hundred communes in the voivodship of Warmia and Mazury. The following hypothesis can be put forward in the methodological context: renewable energy use in a commune depends mainly on the undertaken activities and local initiatives.

https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.454
PDF

References

A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy (2006). Commission of the European Communities. COM(2006) 105. https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf

A strategy for competitive, sustainable and secure energy. https://www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=COM:2010:0639

Agenda. (2020). Agenda for Sustainable Development to 2030. United Nations. https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda

Borys, T. (2010). Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne, Argumenta Oeconomica, 1/24, 5–20.

Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy zrównoważonego rozwoju. 6/2, 75–81.

Ciepielewska, M. (2016). Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce w świetle pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ekonomia w praktyce i teorii. 43/2, 8–12. http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.43.01

Cirani, C. B. S., Kono, C. M., dos Santos, A. M., & Cassia, A. R. (2016). The Role of Public Institutions for Innovation Support in Brazil. Brazilian Business Review, 13(6), 210–230. https://doi.org/10.15728/bbr.2016.13.6.3

Czech, A. (2016). Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej w kontekście postulatu zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 269, 55.

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. OJ L 328, 21.12.2018. (2018). http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj

European Commission. (2015). State of the Energy Union 2015. Document 52015 DC0572. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449767367230&uri=CELEX:52015DC0572

European Commission. (2018). A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. Document 52018DC0773. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773

Eurostat. (2020, July). https://ec.europa.eu/eurostat/home

Fiedor, B., & Graczyk, A. (Eds.). (2006). Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Gawlikowska-Fyk, A. (2014). Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r. Biuletyn PISM, 8, 1-2.

Gielen, D., Boshell, F., Saygin, D., Bazilian, M., Wagner, N., & Gorini, R. (2019). The role of renewable energy in the global energy transformation. Energy Strategy Reviews, Elsevier, 24, 38-42. https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.01.006

Graczyk, A. (2018). Rozwój odnawialnych źródeł energii w polskiej polityce regionalnej Barometr regionalny, 15/4, 57.

Graczyk, A. M. (2015). Analiza i ocena zgodności instrumentów polityki ekologicznej dotyczących odnawialnych źródeł energii z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 409, 212-213.

Graczyk, A., Wielewska, I., & Piaskowska-Silarska, M. (2017). Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów. Warszawa: Texter.

Hansen, J.-P., & Percebois, J. (2015). Énergie – économie et politiques. Paris: De Boeck Superieur.

Kalinina, S., Lyndiuk, O., Savchenko, V., Podunay, V., Lanska S., & Savchenko E. (2021). The development of renewable energy in the world in the context of employment transformation. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24/4, 89–104. https://doi.org/10.33223/epj/143043

Kozłowski, W. (2015). Planowanie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ekonomia w praktyce i teorii, 52(3), 31–45. https://doi.org/10.18778/1429-3730.38.03

Kozłowski, W. (2016). Model inwestycyjny w infrastrukturę energetyki wiatrowej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 3/2016, 90–101.

Krajowy plan działania na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. (2011). Ministerstwo Gospodarki, wraz z uzupełnieniem Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z dnia 2 grudnia 2011 r. https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plany-2020_pl

Kurtyka, M. (2021). Energetyka rozproszona jako element polskiej transformacji energetycznej. Energetyka Rozproszona, 5–6, 10–11. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.7

Lewandowska, A. (2018). SMEs innovativeness and institutional support system: the local experiences in qualitative perspective. Polish case study. Oeconomia Copernicana, 9(2), 335-337. https://doi.org/10.24136/oc.2018.017

Ligus, M. (2010). Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści. Warszawa: CEDEWU.

Local Data Bank. (2021, July). https://bdl.stat.gov.pl/bdl

Lorek, E. (2007). Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską. Katowice. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Malko, J. (2009). Determinanty polskiej polityki energetycznej. Polityka Energetyczna. 12G, 2/2009, 375-376.

Ministerstwo Gospodarki. (2015). Ocena realizacji polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Załącznik 1. do Polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Warszawa. https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/1.Climate_for_Polska

NIK. (2018). Raport o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. NIK KGP.430.022.2017. https://www.nik.gov.pl/plik/id,18357,vp,20955.pdf

Piechota, K. (2014). Inwestycje w odnawialne źródła energii a polityka zrównoważonego rozwoju, In K. Szczepaniak & A. Wojewnik-Filipkowska (Eds.) Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040). (2018). Ministerstwo Energii. https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040

Schuh, B., Dallhammer, E., Damgaard, N., & Stewart N. (2012). Infrastructure for Renewable Energy Sources: A Factor for Local and Regional Development. Brussels: Europe Union.

Skoczkowski, T. (2002). Strategiczne aspekty racjonalnej gospodarki energią i środowiskiem – polityka efektywności energetycznej w Unii Europejskiej i Polsce. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka Paliwami i Energią, 5–6, 8.

Smil, V. (2018). Energy and civilisation: a history. Cambridge: MIT Press.

Sokołowski, M. (2010). W stronę polskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Polska polityka energetyczna = wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Prezes Regulacji Energetyki.

Strategia. (2017). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r). Ministerstwo Rozwoju, Warszawa. https://www.premier.gov.pl/en/news/news/the-government-adopted-the-responsible-development-strategy.html

Tomaszewski, K. (2018). Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego, Przegląd Politologiczny 1, 133–146.

URE. (2021). Raport w sprawie energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym energii produkowanej przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2021 r. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogólne

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (2020). Dz. U. 2020. poz. 713.

Wierzchowska, A. (2016). Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo ELIPSA.

Worek, B., Kocór, M., Micek, D., Lisek, K., & Szczucka, A. (2021). Społeczny wymiar rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce – kluczowe czynniki i wyzwania. Energetyka Rozproszona 5–6, 115–117.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.