Lorek, Elżbieta, and Paweł Lorek. 2023. “Social Attitudes towards Electronic Waste and the Implementation of Circular Economy Principles”. Economics and Environment 83 (4): 325-37. https://doi.org/10.34659/eis.2022.83.4.531.