Prusiel, Jolanta Anna, Robert Grygo, and Kevin Bujnarowski. 2021. “USE OF ECOLOGICAL LIGHTWEIGHT AGGREGATES IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES”. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment 79 (4):112-32. https://doi.org/10.34659/2021/4/31.