1.
Lorek E, Lorek P. Social attitudes towards electronic waste and the implementation of circular economy principles. EiS. 2023;83(4):325-337. doi:10.34659/eis.2022.83.4.531