(1)
Lorek, E.; Lorek, P. Social Attitudes towards Electronic Waste and the Implementation of Circular Economy Principles. EiS 2023, 83 (4), 325-337. https://doi.org/10.34659/eis.2022.83.4.531.